Udržateľnosť

Spoločnosť Metrotile Europe si uvedomuje, že jej záväzok k úspechu musí zohľadňovať aj širší hospodársky, environmentálny a sociálny vplyv jej činností.

V našom úsilí o trvalo udržateľný rozvoj sa riadime nasledujúcimi zásadami:

MANAŽMENT

Do všetkých činností v rámci rozhodovacieho procesu spoločnosti, ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie, začleňujeme aj úvahy o trvalo udržateľnom rozvoji a environmentálne hľadisko.

PRODUKTY

Naše správanie sa smerom k životnému prostrediu sa neustále snažíme zlepšovať tým, že uľahčujeme a podporujeme zodpovedný dizajn, používanie, manipuláciu, životný cyklus, prepravu a recykláciu našich produktov.

VÝROBNÝ PROCES

Pri výrobe sa riadime vysokými environmentálnymi štandardmi. S cieľom neustále zlepšovať úroveň environmentálneho manažmentu sa v našej výrobnej oblasti zameriavame na minimalizáciu a recykláciu výrobného odpadu.